Поточний № 5 (1432)

22.07.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

До високих урожаїв через ефективні екологічно чисті препарати


02.06.2011

Саме таку мету ставить перед собою Дніпропетровська приватна виробничо-комерційна фірма «Імпторгсервіс». Майже п‘ятнадцять років вона працює на вітчизняному ринку сільськогосподарської «хімії», своєю продукцією відома аграріям різних регіонів України - своєрідною панацеєю від засухи й несподіваних морозів, інших аномалій природи. Про останні й вже відомі препарати, про плани на найближчу перспективу розповідає директор
ПВКФ «Імпторгсервіс» Олексій Заславський.
- Використовуючи результати досліджень вчених різних країн СНД, що беруть початок ще в 50-70-их роках минулого століття, та спираючись на вагоме обґрунтування сучасної науки, а саме, співпрацюючи з науково-дослідними інститутами України, ми серйозно вивчаємо проблему адаптивної стійкості сільськогосподарських культур до несприятливих погодних умов. І, зокрема, працюємо над її підвищенням.
У сучасному землеробстві виникли вкрай несприятливі умови, коли агрохімічний стан грунтів погіршується не в результаті перевантаження агроценозів надмірно високими дозами засобів хімізації, а, навпаки, порушений основний закон землеробства, виведений ще в 1840 році німецьким вченим Ю. Лібіхом, про те, що винесення поживних речовин із грунту необхідно компенсувати внесенням їх у грунт. Той, хто не виконує цей закон, приречений на один і той же результат – збіднений на поживні речовини, виснажений грунт, і як наслідок, низький урожай.
Це є наслідком ще й того, що тривалий час у грунт вносили лише три поживні елементи (азот, фосфор і калій). Між тим, рослини щорічно поглинають з грунту і потім виносять з урожаєм більш ніж вісімдесят різних макро- та мікроелементів. Це призвело до збіднення грунтів на рухомі форми різних поживних речовин. Ситуація, що склалася, нині нагадує банк, на рахунок якого щомісячно кладуть лише три долари, а чек виписують – на вісімдесят… Не важко здогадатися, що станеться з таким банком уже найближчим часом. На жаль, люди постійно шукають лише шляхи подолання наслідків дії несприятливих погодних умов, замість того, щоб вдосконалювати методи запобігання їхнім проявам.
Спеціалісти «Імпторгервісу», спираючись на сучасну науку, пропонують препарати, що допомагають аграріям перебороти силу природи і висунути аномаліям і катаклізмам надійний щит.
- Серед них – здебільшого відомі, а чи є нові? Бо і самі аномалії прогресують. А ви слідом за ними, мабуть, теж не стоїте на місці?
- Перше, що хочеться завершити найближчим часом, так це повністю закінчити процедуру реєстрації нових препаратів «Деймос» і «Антистрес» у Російській Федерації та в Республіці Білорусь. Друге - закінчити розпочату в 2002 році роботу над ЕМ-технологіями.
Справа в тому, що ми, окрім двох, забули про третій аспект підвищення життєдіяльності рослин за умов дії на них високих температур. Це використання штамів мікроорганізмів для підвищення продуктивності рослин. Як на диво, зараз в Україні склалася досить сприятлива ситуація для вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. Пояснюється вона просто – через брак коштів аграрії стали менше використовувати пестициди.
Та з другого боку підкралася біда економічного походження. Через низьку купівельну спроможність більшої частини населення Україна так і не створила свій внутрішній ринок екологічно безпечної продукції, ціни на яку в усьому світі значно вищі за звичайні. Разом з тим, Україна встигла заявити про себе як експортер на міжнародному ринку. У рейтингу 100 країн-виробників вона посідає 16 місце за розміром площ під екологічно безпечну продукцію, а це 240 тисяч гектарів. Технологія виробництва такої продукції базується на науково обгрунтованому використанні сівозмін, як добрива застосовуються рештки, компости, інші біологічні засоби захисту рослин від шкідників і хвороб та впроваджуються у виробництво корисні азотофіксуючі та фосфоромобілізуючі штами мікроорганізмів.

ОСНОВНА мета ЕМ-технології полягає в створенні оптимальних умов для розвитку корисної мікрофлори, яка забезпечує оздоровлення ґрунту, сприяє підвищенню родючості ґрунту і врожайності сільськогосподарських культур. Концепція, а потім і технологія практичного використання ефективних мікроорганізмів були розвинуті доктором Теруо Хіга, професором університету Ryukyus в Окінаві (Японія). Цей вчений присвятив свою наукову діяльність виявленню і відбиранню різних корисних мікроорганізмів, які сприятливо впливають на ґрунт і рослини. За його уявленнями, якщо ґрунт насичений корисною мікрофлорою, яка забезпечує відновлення його фізико-хімічних властивостей, сприяє нагромадженню поживних речовин у доступній для рослин формі, то тоді рослини будуть інтенсивно рости й розвиватися. У тому ж випадку, коли в ґрунті будуть домінувати патогенні форми мікроорганізмів, ріст рослин затримується, вони стають хворобливими та слабкими, не можуть конкурувати з бур’янами, пошкоджуються шкідниками, в результаті чого не реалізується наявний їх генетичний потенціал. До того ж ЕМ-культури не містять генетично змінених мікроорганізмів. ЕМ складаються зі змішаних культур мікроорганізмів, які зустрічаються в природному середовищі в усіх ґрунтах світу. Вперше світ почув про ЕМ-технології в 1980 році, і відтоді вони отримали визнання в усіх країнах. Починаючи з 1998 року, ці технології з’явились у Росії, а з 1999-го почали робити перші кроки і в Україні.
Робота, яку ми проводили протягом 10 років, показала, що внесення препаратів, отриманих на основі таких мікроорганізмів, як пожнивні залишки, дає можливість ефективно їх використовувати та додатково одержувати за рахунок них рухомі форми поживних речовин і швидше здійснити гуміфікацію пожнивних решток. Все це сприяє кращому розвитку рослин.
Мікроорганізми активізують багато біохімічних процесів у ґрунті, беруть участь в мінералізації пожнивних решток, збільшують доступність поживних речовин ґрунту та добрив для рослин у середньому на 20 і 30-60 відсотків відповідно. Механізм дії препаратів, які випускає наша фірма, оснований на здатності ефективних мікроорганізмів до фіксації атмосферного азоту (до 30 кг/га) і переведення фосфору з нерозчинних фосфатів у доступні для рослин гідро- та дигідрофосфати, продукуванні природних антибіотиків та стимуляторів росту рослин в обмін на речовини, які виділяє коренева система.
При цьому відбувається не тільки вплив рослин на розвиток мікроорганізмів, а й зворотний вплив мікроорганізмів на ріст та розвиток рослин. У результаті такої взаємодії відбувається інтенсивне засвоєння атмосферного азоту, поповнення ґрунту поживними речовинами і фітогормонами, вітамінами, антибіотиками та іншими фізіологічно активними речовинами.
Разом з коренями рослин та гіфами грибків вони зв’язують мінеральні частини, утворюючи їх скупчення та формуючи агрегати. До того ж секреції мікоризних грибків сприяють переведенню нерозчинних сполук фосфору в доступну для рослин форму. І, як наслідок цих процесів, вміст NРК в ґрунті через 3 місяці після застосування бакової суміші «Дефенс V» і «ЭКО-ПОЧВА» різко зростає.
Відомо, що найбільшої шкоди засуха завдає агроценозам у весняний період, коли в більшості рослин починається критичний період їх росту і розвитку, та в середині літа, коли відбувається максимальне поглинання поживних речовин та нагромадження ними сухої речовини. Частково можна вирішувати цю проблему й шляхом створення і використання нових препаратів, під впливом яких рослини стають здатними зменшувати витрати води в процесі транспірації, збільшують вміст у цитоплазмі клітин водорозчинних вуглеводів. За рахунок цих змін зростає їх адаптація до несприятливих погодних умов. До такої групи і належать препарати, виготовлені на основі поліетиленоксидів. У тому, що препарати, отримані на основі цих високомолекулярних водорозчинних полімерів, можуть брати участь у частковому вирішенні цієї проблеми, ми вже змогли неодноразово переконатися на практиці.
У 1998 році був зареєстрований перший плівкоутворюючий регулятор росту рослин «Марс-1», виготовлений на основі ПЕО 400 та ПЕО 1500. Підбір компонентів, які входять до складу цих препаратів, був оснований на використанні властивостей живого організму реагувати на зовнішню дію різних чинників неспецифічною зміною інтенсивності обміну речовин, що виражається в стимуляції активності гормональних і ферментних систем рослин. Особливість препарату «Марс-1» полягає в тому, що продукти розкладання поліетиленоксидів потім використовуються рослинами для різних біохімічних процесів, що відбуваються в їхніх клітинах. До того ж продукти розпаду ПЕО - етаноламіни - нетоксичні і в подальшому використовуються в біохімічних процесах, які постійно відбуваються в рослинних організмах.
Поряд із цим, ПЕО з молекулярною масою 1500 є речовинами, які не проникають у рослинні клітини, а спричиняють зростання в міжклітинному середовищі осмотичного тиску, вплив якого направлений всередину клітин. З другого боку, ПЕО взаємодіють з мембраною (оболонкою) клітини і модифікують її таким чином, що вона стає більш проникною і значно досяжнішою для води та катіонів і аніонів різних електролітів, на які вони дисоціюють у ґрунтовому розчині. Вище перелічені ефекти сприяють кращому проникненню всередину рослинної клітини катіонів макро- та мікроелементів. У даному випадку процеси обмінної адсорбції між клітинами кореневих волосків і ґрунтовим розчином відбуваються з більшою інтенсивністю. Завдяки наявності низькомолекулярних компонентів у ПЕО 400, які потрапляють у клітини рослин, досягається структурування внутріклітинного вмісту. Крім того відомо, що низькомолекулярний елемент здатний підсилювати дію високомолекулярного компонента за рахунок синергізму. Рослинна клітина стає більш стабільною, як всередині так і зовні. Це призводить до підвищення стійкості клітини до несприятливих факторів зовнішнього середовища, що виражається в розширенні адаптивних можливостей рослинного організму до дії на них несприятливих чинників: низьких та високих температур, посух тощо. Кріопротектор знижує температуру замерзання клітинного соку завдяки здатності ПЕО структурувати воду. Це дає можливість розширити адаптивні можливості генотипу рослин, які полягають у зміні білкового обміну, що виражається у синтезі стресових білків, а також у підвищенні вмісту водорозчинних цукрів у вузлах кущення зернових колосових рослин. А це в свою чергу призводить до підвищення стійкості озимих культур до низьких температур у період зимівлі, ярих зернових - до високих. Зміни в обміні речовин на найбільш ранніх етапах онтогенезу рослин мають позитивний вплив на хід подальшого їх росту і розвитку. Ці зміни роблять організм рослини більш стійким до несприятливих факторів середовища (завдяки розширенню адаптованості) впродовж усього розвитку. Наслідком цього є підвищення урожайності та покращення біохімічних показників якості вирощеної основної і побічної продукції.
Присутність ПЕО, як фіксаторів, сприяє кращому утриманню на поверхні насіння фунгіцидів, макро- та мікроелементів, меншій їх втраті під час виконання транспортних та посівних робіт, а це, в свою чергу, призводить до більш ефективної дії захисних та поживних речовин, які входили до складу бакової суміші, що й позначається на різних етапах онтогенезу на ростових процесах і розвиткові рослин. У 2001 році на основі препарату «Марс-1» був створений системний регулятор росту рослин «Марс-ЕL» (Террастім). До складу препарату «Марс- ЕL» (Террастім) був введений гриб-ендофіт (Ендомікроза). Гриби мають потужний ферментативний апарат, першими поселяються на відмерлих рослинах, їхніх рештках і розкладають їх. Відомо, що деякі гриби відіграють ключову роль у мінеральному живленні судинних рослин. Це зумовлено утворенням симбіозу між кореневою системою рослин з розгалуженою мікоризою цих грибів, завдяки якій охоплюється значно більший об’єм ґрунту. Також доведена участь мікоризи даних грибів у прямому транспортуванні рухомих форм фосфору з ґрунту до коренів рослин за рахунок гіфів міцелію. У даному випадку симбіоз грибів-ендофітів з клітинами рослин здійснюється шляхом проникнення їх гіфів через клітинні оболонки всередину цитоплазми клітин кореня. Гіфи грибів забезпечують корені рослин мінеральними речовинами та ферментами, а з коренів беруть готові органічні речовини, які потім використовують у біохімічних процесах. У даному випадку таке співіснування вигідно обом цим організмам.
Таким чином, інтенсифікація обмінних процесів (гормональної та ферментативної активності) в рослинній клітині, викликана дією даних препаратів, зростає. Слід відзначити, що в обмін речовин клітин включаються і продукти розпаду ПЕО, які згодом використовуються рослиною як елементи живлення. Наслідком цих процесів є зростання інтенсивності проростання насіння та стимуляція початкового росту рослин. Науковий досвід і практика показують, що зміни, які відбулися в метаболізмі рослин під впливом цього чинника, в подальшому зберігають свій позитивний вплив впродовж тривалого часу. Це дає змогу аграріям навіть при невисоких витратах коштів досягати бажаних результатів.
- Чи можна сказати, що вищеназвана проблема повністю вже розв’язана?
- Ні, дана проблема, як снігова лавина, з часом тільки зростає. Не забувайте, що для того, щоб отримати хороший врожай, потрібно не лише провести підвищення стійкості рослин до високих та низьких температур, але й необхідно створити їм сприятливі умови для повноцінного мінерального живлення. Особливо шкідливою для рослин є тривала атмосферна посуха, яка дуже часто виникає за відсутності дощів і призводить до ґрунтової посухи, яка пригнічує ріст і розвиток, оскільки під її впливом різко зростає осмотичний тиск ґрунтового розчину і коренева система за таких умов вже не в змозі поглинати з ґрунту поживні речовини.
Для рослин дуже важливим є забезпечення їх мікроелементами і біологічно активними речовинами, що надходять до них разом із мікродобривами та регуляторами росту рослин, які нині вже є невід'ємною частиною сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, особливо при впровадженні нових високопродуктивних сортів та гібридів, що вимагають збалансованого рівня живлення. Більшість комплексних мікродобрив, які є сьогодні в наявності, представлені, в основному, західними виробниками, а вітчизняних ще дуже обмаль. З цього приводу хочу навести вислів одного з головних персонажів кінофільму «Біле сонце пустелі» Верещагіна, який, розхвилювавшись, вимовив фразу, що потім стала крилатою: «За державу обидно!». У даному випадку саме собою виникає логічне запитання: «Невже ми без допомоги іноземних держав самі не в змозі вирішити вищеназвану проблему?»
Сьогодні у зв'язку з високою вартістю мінеральних добрив система підживлення в основному звелась до двох її елементів: припосівної інкрустації насіння та позакореневого підживлення рослин. Навіть припосівне удобрення використовують у технологіях вирощування рослин не всі господарства. Тому виникла необхідність у зосередженні уваги і на цьому напрямку досліджень. У зв'язку з цим ми, розпочинаючи з 2003 року, почали займатися вивченням питання позакореневого підживлення рослин як макро- так і мікроелементами в комплексі з регуляторами росту рослин та плівкоутворювачами. Були відпрацьовані питання ефективності застосування регуляторів росту з комплексними мікродобривами в хелатній формі: «Марс ЕL» та «Реаком»; «Марс ЕL» з «Басфоліарами» та «Інтермагами». Дані композиції були взяті за відправну точку в подальших дослідженнях.
У 2009 році були зареєстровані регулятори росту серії Марс: «Деймос» та «Антистрес» (Клімат плюс). Застосування цих новинок дасть можливість отримати дружні сходи після протруєння насіння, забезпечити повноцінне позакореневе підживлення макро- і мікроелементами, тим самим підвищити життєздатність рослин при низьких температурах.
- Розкажіть, будь ласка, детальніше про препарати «Деймос» і «Антистрес». Які норми витрат цих засобів ви рекомендуєте?
- Детальний опис препаратів займе багато часу і місця, тому лише коротко познайомлю читачів з даними препаратами.
«Деймос» - двокомпозиційний, багатокомпонентний препарат, містить у своєму складі диметилсульфоксид (ДМСО) та мікроелементи в хелатній формі й речовини органічного походження (гумати), мінерального (бішофіт) та рослинного (спиртова витяжка з рослини стевії), продукти метаболізму симбіонтного гриба-ендофіта: ауксини, цитокініни, гібберелліни, ненасичені жирні кислоти, вітаміни (переважно групи В), амінокислоти, ферменти, ліпіди, фітогормони, пігменти та інші фізіологічно активні речовини, які в першу чергу, стимулюють розвиток кореневої системи, а пізніше забезпечують збалансоване мінеральне живлення сільгоспкультур.
Препарат застосовується при проведенні передпосівної інкрустації насіння в нормі 0,6 л/т, вартість становить 43,8 грн. і для позакореневого живлення 1,5 л/га, вартість на 1 га - 109,5 грн.
«Антистрес» - містить у своєму складі диметилсульфоксид (ДМСО), гліцерин (температура замерзання мінус 300°С), фосфор у водорозчинній і доступній для рослин формі (Р2О5 не менше 50%) та калій (К2О не менше 34%), мікроелементи в хелатній формі та речовини органічного походження (гумати), продукти метаболізму симбіонтного гриба-ендофіта: ауксини, цитокініни, гібберелліни, ненасичені жирні кислоти, вітаміни (переважно групи В), амінокислоти, ферменти, ліпіди. Препарат застосовується для позакореневого підживлення в початковій стадії розвитку рослин у нормі 1,7 кг/га, вартість на 1 га - 120 грн.
Минулого року ці препарати добре зарекомендували себе у Київській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій областях, у господарствах різних форм власності на посівах соняшнику, сої, кукурудзи, озимої пшениці, ріпаку, озимого та ярого ячменю. А ще – на виноградниках та в садах (персик) в АР Крим.
ВРАЖЕННЯМИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ДІЛЯТЬСЯ АГРАРІЇ – ПРАКТИКИ ТА НАУКОВЦІ
Василь Кузь, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу насінництва спільного українсько-французького підприємства «Чер. Ліс», Черкаська область. (050) 447-02-85:
- Ми провели серію лабораторних і польових досліджень препаратів «Деймос» і «Антристрес». Насіння озимої пшениці французької селекції, окрім стандартного протруювача, було оброблене «Деймосом» за рецептурою, що вказана. Це найкращим чином позначилося на розвитку кореневої системи й значно збільшило коефіцієнт кущіння.
Також ми вивчили вплив препарату «Антистрес» на результати зимівлі озимої пшениці. Після відновлення вегетації спостерігаємо дуже позитивну динаміку розвитку рослин, які оброблялися. Вони прекрасно перезимували й продемонстрували хороші показники відростання вторинної кореневої системи.
У цілому, ми відзначили, що препарати «Деймос» і «Антистрес» дуже добре «підтягують» дрібне насіння або насіння з низькою енергією проростання до рівня елітного посівного матеріалу, а це найкращим чином позначається на вегетації рослин і урожайності. Особливо хочу відзначити, що обробіток препаратами «Деймос» і «Антристрес» дає змогу вберегти насіння від проростання у період, коли вологи в грунті недостатньо для успішного початку вегетації. Іншими словами, вдається уникнути ситуації, коли пророщене насіння може загинути в засушливий період. Це дуже перспективне спостереження для більшості культур.
Двадцятого квітня посіяли сою. Першого травня мали сходи. Насіння обробляли «Антистресом», повторний обробіток провели на першій фазі листочків. Це дало змогу вберегти рослини від заморозків, котрі на Черкащині бувають у другій декаді травня. Такий агроприйом дає можливість застосовувати сою з дуже великим періодом вегетації, тобто високоврожайні сорти.
Олег Калинчук, заступник генерального директора з виробництва компанії «Маїс», Черкаська область. (050) 313-07-81:
- Препарати «Деймос» і «Антистрес» застосовували на озимій пшениці одеської селекції, суворо дотримуючись рекомендацій виробника. Для того, щоб побачити реальний ефект, ми, за рекомендацією виробника, посіяли оброблену препаратами пшеницю на найгірших грунтах і на найгірших для пшениці попередниках.
Хочу вас запевнити, що зиму ці рослини перенесли значно краще, ніж необроблені «Деймосом» і «Антистресом», але висіяні на хороших землях і після хороших попередників у сівозміні.
З урахуванням відмінного стану рослин на оброблених полях ми, звісно, передбачаємо і значний економічний ефект від застосування препаратів. Про точні цифри можна буде говорити, звичайно, тільки після збирання врожаю. Та вже зараз наше рішення однозначне: застосування препаратів «Деймос» і «Антистрес» на озимих культурах абсолютно необхідне!

Підготувала Лариса НЕСІНА.